+ 381 63 190 1224 


Postanite ekskluzivan partner međunarodnog projekta KIBERone u svom gradu! Zarađujte više od 300.000 rsd mesečno!

Dobićete detaljan plan otvaranja SajberŠkole u Vašem gradu sa prognozom prihoda.


Projekat obuhvata 20 zemalja i više od 150 gradova. 

Programi su prevedeni na mnogo svetskih jezika.

Politika privatnosti


Ova Politika privatnosti o ličnim podacima (u daljem tekstu – Politika privatnosti) odnosi se na sve informacije, koje Sajt može dobiti o Korisniku za vreme pregledasajta.

1. DEFINISANJE TERMINA

1.1 U ovoj Politici privatnosti koriste se sledeći termini:

1.1.1. „Administracija sajta“ – lica, ovlašćena za upravljanje sajtom, koja organizuju i (ili) vrše obradu ličnih podataka, a takođe definišu ciljeve obrade ličnih podataka, sastav ličnih podataka, koji podležu obradi, radnje (operacije), koje se obavljaju sa ličnim podacima.

1.1.2. „Lični podaci“ – sve informacije, koje se odnose direktno ili indirektno na fizičko lice, koje je određeno ili se određuje (subjekat ličnih podataka).

1.1.3. „Obrada ličnih podataka“ – svaka radnja (operacija) ili celokupnost radnji (operacija), koje se izvršavaju sa korišćenjem sredstava automatizacije ili bez korišćenja takvih sredstava sa ličnim podacima, uključujući prikupljanje, snimanje, sistematizaciju, sakupljanje, čuvanje, preciziranje (ažuriranje, promenu), uzimanje, korišćenje, predaju (distribuciju, predstavljanje, pristup), depersonalizaciju, blokiranje, brisanje, uništavanje ličnih podataka.

1.1.4. „Poverljivost ličnih podataka“ – obavezno za poštovanje od strane Operatera ili drugog lica koje je dobilo pristup ličnim podacima, zahtev da se ne dozvoli njihovo rasprostranjivanje bez saglasnosti subjekta ličnih podataka ili prisustva drugog zakonskog osnova.

1.1.5. „Korisnik sajta (u daljem tekstu – Korisnik) – lice, koje ima pristup Sajtu, putem Interneta i koje koristi Sajt.

1.1.6. „Cookies“ – mali fragment podataka, koji šalje veb server i koji se čuva na kompjuteru korisnika, koji veb klijent ili veb pretraživač svaki put šalje veb serveru u HTTP zahtevu pri pokušaju da otvori stranicu odgovarajućeg sajta.

1.1.7. „IP adresa“ – jedinstvena mrežna adresa centra u kompjuterskoj mreži, izgrađenoj po protokolu IP.

2. OPŠTE ODREDBE

2.1. Korišćenje Sajta od strane Korisnika označava saglasnost sa ovom Politikom privatnosti i uslovima obrade ličnih podataka Korisnika.

2.2. U slučaju neslaganja sa uslovima Politike privatnosti Korisnik je dužan da prekine korišćenje Sajta.

2.3. Ova Politika privatnosti primenjuje se samo na ovaj sajt, Administracija sajta ne kontroliše i ne snosi odgovornost za sajtove trećih lica, na koje Korisnik može preći preko linkova, koji su dostupni na Sajtu.

2.4. Administracija sajta ne proverava tačnost ličnih podataka, koje dostavlja Korisnik Sajta.

3. PREDMET POLITIKE PRIVATNOSTI

3.1. Ova Politika privatnosti uspostavlja obaveze Administracije sajta o nerazglašavanju i obezbeđenju režima zaštite poverljivosti ličnih podataka, koje Korisnik dostavlja na zahtev Administracije sajta pri registraciji na Sajtu ili pri formiranju zahteva za nabavljanje Robe, pružanja Usluga ili izvršenja Radova.

3.2. Lične podatke, koje je dozvoljeno obrađivati u okviru ove Politike privatnosti, dostavlja Korisnik putem popunjavanja formulara na Sajtu i oni obuhvataju sledeće informacije:

3.2.1. ime i prezime Korisnika;

3.2.2. kontakt telefon Korisnika;

3.2.3. adresu elektronske pošte (e-mail);

3.2.4. adresu za isporuku Robe ili mesto pružanja usluga (ukoliko je potrebno);

3.2.5. mesto stanovanja Korisnika.

3.3. Sajt štiti Podake, koji se automatski predaju u procesu pregleda reklamnih blokova i pri poseti stranica, na kojima je instalirana statistička skripta sistema („piksel“):

  • IP adresa;
  • informacije iz cookies;
  • informacije o pretraživaču (ili drugom programu, koji ostvaruje pristup prikazivanju reklame);
  • vreme pristupa;
  • adresa stranice, na kojoj se nalazi reklamni blok;
  • referent (adresa prethodne stranice).

3.3.1. Isključivanje cookies može povući za sobom nemogućnost pristupa delovima Sajta, koji zahtevaju autorizaciju.

3.3.2. Sajt ostvaruje prikupljanje statistike o IP adresama svojih posetilaca. Ove informacije se koriste u cilju otkrivanja i rešavanja tehničkih problema, za kontrolu zakonitosti finansijskih transakcija koje se obavljaju.

3.4.  Bilo koje druge lične informacije, koje nisu navedene iznad (istorija kupovina, korišćeni pretraživači i operativni sistemi i t.d.) podležu pouzdanom čuvanju i nerasprostranjivanju, osim u slučajevima, predviđenim tačkama 5.2. i 5.3. ove Politike privatnosti.

4. CILJEVI PRIKUPLJANJA LIČNIH INFORMACIJA KORISNIKA

4.1. Lične podatke Korisnika Administracija sajta može koristiti u cilju:

4.1.1. Identifikacije Korisnika, registrovanog na Sajtu, za formiranje porudžbine i (ili) zaključivanja kupoprodajnog ugovora za robu ili pružanje usluga na daljinu.

4.1.2. Davanja Korisniku pristupa personalizovanim resursima Sajta.

4.1.3. Uspostavljanja sa Korisnikom povratne veze, uključujući slanje obaveštenja, zahteva, koji se tiču korišćenja Sajta, pružanja usluga, obrade zahteva i molbi Korisnika.

4.1.4. Određivanja lokacije Korisnika radi osiguranja bezbednosti, sprečavanja prevara.

4.1.5. Potvrđivanja tačnosti i kompletnosti ličnih podataka, koje je dostavio Korisnik.

4.1.6. Pravljenja naloga za obavljanje kupovine ili zakazivanje usluga, ako je Korisnik dao saglasnost za pravljenje naloga.

4.1.7. Obaveštavanja Korisnika Sajta o stanju Porudžbine.

4.1.8. Obrade i ostvarivanja plaćanja, potvrđivanja poreza ili poreskih olakšica, osporavanja plaćanja, određivanja prava na dobijanje kreditne linije od strane Korisnika.

4.1.9. Dostavljanja Korisniku efikasne klijentske i tehničke podrške pri nastanku problema vezanih za korišćenje Sajta.

4.1.10. Dostavljanja Korisniku uz njegovu saglasnost, ažuriranje proizvoda ili usluga, specijalnih ponuda, informacija o cenama, biltenima ili drugih informacija u ime Sajta ili u ime partnera Sajta.

4.1.11. Ostvarivanja reklamne aktivnosti uz saglasnost Korisnika.

4.1.12. Davanja pristupa Korisniku za sajtove ili usluge partnera Sajta u cilju dobijanja proizvoda, ažuriranja i usluga.

5. NAČINI I ROKOVI OBRADE LIČNIH INFORMACIJA

5.1. Obrada ličnih podataka Korisnika vrši se bez ograničenja roka, na bilo koji zakonski način, uključujući i u informacionim sistemima ličnih podataka sa korišćenjem sredstava automatizacije ili bez korišćenja takvih sredstava.

5.2. Korisnik se slaže sa tim, da Administracija sajta ima pravo da predaje lične podatke trećim licima, delimično, kurirskim službama, organizatorima poštanske veze, operaterima elektroveze, isključivo u cilju izvršenja porudžbine Korisnika, formirane na Sajtu, uključujući dostavu Robe, pružanja Usluga ili obavljanja Radova.

5.3. Lični podaci Korisnika mogu biti predati ovlašćenim organima državne vlasti Ruske Federacije samo po osnovu i na način, propisan zakonima Ruske Federacije.

5.4. U slučaju gubitka ili razglašavanja ličnih informacija Administracija sajta informiše Korisnika o gubitku ili razglašavanju ličnih podataka.

5.5. Administracija sajta preduzima neophodne organizacione tehničke mere za zaštitu ličnih informacija Korisnika od neblagovremenog ili slučajnog pristupa, uništavanja, izmene, blokiranja, kopiranja, rasprostranjivanja, a takođe od drugih bespravnih radnji trećih lica.

5.6. Administracija sajta zajedno sa Korisnikom preduzima sve neophodne mere za sprečavanje gubitaka ili drugih negativnih posledica, izazvanih gubitkom ili širenjem ličnih podataka Korisnika.

6. OBAVEZE STRANA

6.1. Obaveze korisnika:

6.1.1. Dostavljanje informacija o ličnim podacima, koji su neophodni za korišćenje Sajta.

6.1.2. Ažuriranje, dopunjavanje dostavljenih informacija o ličnim podacima u slučaju izmene ovih informacija.

6.2. Obaveze administracije sajta:

6.2.1. Korišćenje dobijenih informacija isključivo u ciljevima, navedenim u t. 4 ove Politike privatnosti.

6.2.2. Obezbeđivanje čuvanja poverljivih informacija u tajnosti, nerazglašavanje bez prethodne pismene saglasnosti Korisnika, a takođe neostvarivanje prodaje, razmene, objavljivanja ili razglašavanja na druge moguće načine predatih ličnih informacija Korisnika, osim u slučajevima navedenim u tačkama 5.2. i 5.3. ove Politike privatnosti.

6.2.3. Preduzimanje mera bezbednosti za zaštitu poverljivosti ličnih podataka Korisnika u skladu sa načinom, koji se obično koristi za zaštitu takvih informacija u postojećem procesu rada.

6.2.4. Blokiranje ličnih podataka, koji se odnose na odgovarajućeg Korisnika, od trenutka obraćanja ili molbe Korisnika ili njegovog zakonskog predstavnika ili ovlašćenog organa zaštite prava subjekata ličnih podataka u periodu kontrole, u slučaju otkrivanja netačnih ličnih podataka ili neblagovremenih radnji.

7. ODGOVORNOST STRANA

7.1. Administracija sajta, koja nije ispunila svoje obaveze, snosi odgovornost za gubitke, koje je pretrpeo Korisnik u vezi sa neblagovremenim korišćenjem ličnih podataka, u skladu sa zakonima Ruske Federacije, osim u slučajevima, predviđenim tačkama 5.2, 5.3 i 7.2 ove Politike privatnosti.

7.2. U slučaju gubitka ili razglašavanja Poverljivih informacija Administracija sajta ne snosi odgovornost, ako su ove informacije:

7.2.1. Postale javne pre nego što ih je ona izgubila ili razglasila.

7.2.2. Dobijene od treće strane pre nego što ih je dobila Administracija sajta.

7.2.3. Razglašene uz saglasnost Korisnika.

8. REŠAVANJE SPOROVA

8.1. Pre podnošenja tužbe po sporu, koji je nastao iz odnosa između Korisnika Sajta i Administracije sajta, obavezno je izjavljivanje pretenzija (pismene ponude o dobrovoljnom regulisanju spora).

8.2. Primalac pretenzije u toku od 30 kalendarskih dana od dana dobijanja pretenzije, pismeno obaveštava podnosioca pretenzije o rezultatima razmatranja pretenzije.

8.3. Ukoliko se ne postigne sporazum, spor će biti predat na razmatranje sudskom organu u skladu sa važećim zakonom Ruske Federacije.

8.4. Na ovu Politiku privatnosti i odnose između Korisnika i Administracije sajta primenjuju se važeći zakoni Ruske Federacije.

9. DODATNI USLOVI

9.1. Administracija sajta ima pravo da unosi izmene u ovu Politiku privatnosti bez saglasnosti Korisnika.

9.2. Nova Politika privatnosti stupa na snagu u trenutku njenog objavljivanja sa Sajtu, ako drugačije nije predviđeno novom verzijom Politike privatnosti.

ООО «Система»

Юридический адрес

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург,  

World trade center Ekaterinburg «PANORAMA»

ул. Куйбышева, 44Д, офис 910

ИНН 6685142773

КПП 668501001

ОГРН 1176658111684


Imate pitanja? Pozovite!

Spremni smo da odgovorimo na svako pitanje